Klachten regeling

Klachtenregeling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

Klacht: elk ongenoegen van de Cliënte jegens Praktijk Balanz Therapie met betrekking tot de Diensten in het algemeen of de totstandkoming en de uitvoering van een Behandelovereenkomst of de Productverkoop meer in het bijzonder;

Klager: de Cliënte of haar vertegenwoordiger, die een klacht kenbaar maakt;

Klachtenfunctionaris: mevrouw Karlijn Tempelman, verbonden aan Praktijk Balanz Therapie, die belast is met de afhandeling van de klacht;

Praktijk Balanz Therapie: de eenmanszaak Karlijn Tempelman (KvK-nummer: 69098840), kantoorhoudende aan de Oudeweg 1, 9696 XE Oudeschans;

Cliënte: de persoon die bij Praktijk Balanz Therapie een Behandeling ondergaat en/of Producten koopt en/of de persoon die voor een ander een Behandel- overeenkomst met Praktijk Balanz Therapie aangaat of Producten koopt;

Diensten: alle door Praktijk Balanz Therapie verrichte dienstverlening gericht op balans en vitaliteit in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer Behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de praktijk en daarbuiten (al dan niet via social media) en verkoop van Producten;

Behandelingen: alle door Praktijk Balanz Therapie aangeboden behandelingen;

Producten: alle door Praktijk Balanz Therapie gebruikte en te koop aangeboden producten;

Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte aan Praktijk Balanz Therapie opdracht geeft om de op enige Behandeling gerichte Diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende Behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;

Productverkoop: de verkoop door Praktijk Balanz Therapie van bepaalde Producten aan de Cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

Artikel 1: Doel

  1. Deze klachtenregeling heeft tot doel om tot een snelle oplossing te komen voor eventuele Klachten, om Cliënten te beschermen en om de relatie tussen Cliënten en Praktijk Balanz Therapie goed te houden.
  2. Praktijk Balanz Therapie trekt lering uit Klachten om haar dienstverlening te verbeteren.

Artikel 2: Procedure

  1. Karlijn Tempelman vraagt de Klager om een toelichting op de Klacht. Klachten met betrekking tot een Product worden slecht in behandeling genomen als het originele aankoopbewijs wordt overgelegd, als de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door Klager aan Praktijk Balanz Therapie is gemeld en Klager zich heeft onthouden van herstelpogingen.
  2. Karlijn Tempelman probeert tot een oplossing te komen.
  3. De Klacht wordt direct afgehandeld.
  4. Karlijn Tempelman legt de Klacht, de gegrondheid en de eventuele oplossing en aanbevelingen schriftelijk vast.
  5. Als de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigen de Klager en Karlijn Tempelman dat zij instemmen met het hiervoor bedoelde document en dat de kwestie daarmee is opgelost.
  6. Als de Klacht niet naar tevredenheid van de Klager en Praktijk Balanz Therapie is afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van Praktijk Balanz Therapie kan worden voorgelegd aan de door Karlijn Tempelman aan te wijzen Geschillencommissie of de bevoegde rechter.

Artikel 3: Kosten

  1. Aan de behandeling van de Klacht zijn voor Klager geen kosten verbonden.
  2. De kosten van eventuele door Klager ingeschakelde derden zijn voor haar eigen rekening.